Korzystamy z cookies. Bez zmiany ustawień zgadzasz się na użycie plików cookie.

Repertuar Helios

Teatr im. J. Osterwy

 

                  Skwierzyna, 27 stycznia 2015 roku                                                                      

W nawiązaniu do wielu pytań, uprzejmie informuję, iż wynagrodzenie określane przez Lesława Hołownię jako nienależnie wypłacone, zostało wypłacone zasadnie, w dobrej wierze i zgodnie z najlepszą wiedzą pracowników kadr, referatu organizacyjnego oraz finansowego Urzędu Miejskiego w Skwierzynie, na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz pisemnej opinii radcy prawnego urzędu sporządzonej rok temu. Przedmiotowa opinia radcy prawnego, wydana rok temu, dotycząca nadgodzin burmistrza, zastępcy czy sekretarza, w załączeniu, do zapoznania się.

Istotne jest, iż zarówno pracownicy jak i całe kierownictwo urzędu, w tym np. aktualny sekretarz, odbierało sobie nadgodziny w formie dni wolnych, między innymi za piknik MASH, czy inne uroczystości lub spotkania. Co więcej, nadgodziny są także dodatkowo płatne dla kierownika Urzędu Stanu Cywilnego za np. udzielanie ślubów, która to Pani kierownik także jest częścią kierownictwa urzędu. Już tylko ten fakt pokazuje, iż zarzuty aktualnego burmistrza są bezpodstawne. Do wypłaty nadgodzin dla mnie czy zastępcy doszło wyłącznie ze względu na fakt zakończenia pracy dla Gminy Skwierzyna i brak możliwości odebrania ich jako czasu wolnego.

Podkreślenia wymaga fakt, iż prawo do czasu wolnego lub wynagrodzenia za nadgodziny przysługuje wszystkim pracownikom samorządowym, w tym także burmistrzowi, jego zastępcy, skarbnikowi, sekretarzowi czy też pozostałej części kadry zarządzającej. Pogląd zbieżny z powyższym przedstawiła między innymi także np. radca prawny Anna Gad w artykule opublikowanym przez portal Prawo dla Samorządu, która stwierdziła, iż „rozważenia wymaga również sytuacja „kierowników” jednostek samorządu terytorialnego (ich zastępców, sekretarzy i skarbników). Zgodnie bowiem z art. 1514 §1 k.p. pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy i kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych wykonują w razie konieczności, pracę poza normalnymi godzinami prac bez prawa do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych. Przyjmując, że art. 42 Ustawy (o pracownikach samorządowych) wyłącza w całości przepisy Kodeksu pracy w zakresie nadgodzin, cytowany powyżej przepis nie ma zastosowania i „samorządowym kierownikom” (czyli np. burmistrzowi - dop. aut.) na podstawie Ustawy, tak jak i innym pracownikom samorządowym, za pracę w nadgodzinach przysługuje wynagrodzenie lub czas wolny.”

Jednakże z uwagi na precedensowy charakter sprawy i ochronę swojego dobrego imienia w obliczu ataku medialnego informuję, iż kwota wynagrodzenia wypłacona zarówno mi jak i mojemu zastępcy przez Urząd Miejski w Skwierzynie, to jest odpowiednio 9.947,5 zł netto oraz 4.388,91 zł netto, została w dniu dzisiejszym przelana przez nas na rachunek bankowy Gminy Skwierzyna i zostanie zaksięgowana na nim najpóźniej w dniu 28 stycznia 2015 roku.

Jednocześnie, w związku z faktem, że wynagrodzenie za wypracowane nadgodziny we wskazanej wyżej kwocie netto (powiększonej o stosowne składki i zaliczkę na podatek dochodowy) zgodnie z przepisami jest mi oraz mojemu zastępcy należne, uprzejmie informuję, iż w celu udowodnienia przedstawionych racji, bez zbędnej zwłoki złożymy stosowne pozwy w sądzie pracy o zapłatę ww. wynagrodzenia. Niewątpliwie jedynie Sąd w sposób obiektywny i bezstronny rozpatrzy przedmiotową sprawę i pozwoli obronić mi się przed agresywnym atakiem medialnym.

Na marginesie należy dodać, że nie sposób oprzeć się wrażeniu, iż rozgłos wokół niniejszej sprawy czyniony prawdopodobnie przez aktualne władze może być związany z walką polityczną w kontekście złożonego protestu wyborczego, dotyczącego ważności wyboru Burmistrza Skwierzyny, rozpoznawanego aktualnie przez Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp. i ma na celu głównie podważenie zaufania społecznego do mojej osoby.  

Mam również nadzieję, że aktualny burmistrz, obdarzony zaufaniem nieco ponad 50 % głosujących Skwierzynian, zamiast na rozgrywkach personalnych skupi się na rozwoju naszej Gminy, to jest na remoncie Rynku , termomodernizacji i remontach szkół, rozwoju dolnej strefy gospodarczej i uzbrojeniu górnej strefy przy węźle S-3 Skwierzyna Południe, utworzeniu nowoczesnego Centrum Edukacji Zawodowej, dokończeniu boiska przy szkole podstawowej, przejęciu i remoncie dworca kolejowego oraz szczególnie mi bliskim szlaku rowerowym od ulicy Gorzowskiej przez mosty kolejowe aż do Murzynowa i Dobrojewa i dalej do Drezdenka we współpracy z sąsiednimi Gminami. Niemal na wszystkie te projekty udało się nam przygotować dokumentację. Życzę tego zarówno Państwu jak i sobie oraz swoim dzieciom i zapewniam Was, iż są to cele w pełni możliwe do realizacji.

                                                                                                             Z poważaniem

                                                                                                             Tomasz Watros

Opinia prawna - Praca w nadgodzinach pracowników samorządowych

Z uwagi na nieprecyzyjność przepisów, zasady rozliczania pracy w nadgodzinach pracowników samorządowych - budzą wątpliwości.

Dyskusje wywołuje możliwość wypłacania pracownikom samorządowym dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych oraz wymiar czasu wolnego przyznawanego za pracę w nadgodzinach. Sprawę bada Trybunał Konstytucyjny.

Stosunek pracy pracowników samorządowych reguluje ustawa o pracownikach samorządowych [dalej jako: Ustawa]. W sprawach nieuregulowanych, Ustawa przewiduje odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu pracy.

 Jeżeli chodzi o pracę w godzinach nadliczbowych zgodnie z art. 42 Ustawy, jeżeli wymagają tego potrzeby jednostki, w której pracownik samorządowy jest zatrudniony, na polecenie przełożonego wykonuje on pracę w godzinach nadliczbowych, w tym w wyjątkowych przypadkach także w porze nocnej oraz w niedziele i święta. Za pracę wykonywaną w godzinach nadliczbowych zgodnie z Ustawą, pracownikowi samorządowemu przysługuje, według jego wyboru, wynagrodzenie albo czas wolny w tym samym wymiarze.

Zgodnie natomiast z przepisami kodeksu pracy, pracownikowi wykonującemu pracę w nadgodzinach, oprócz normalnego wynagrodzenia przysługuje także dodatek w wysokości:

- 50 % wynagrodzenia lub

- 100 % wynagrodzenia, jeżeli praca w nadgodzinach wykonywana była w nocy, w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy albo w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub święto.

Zamiast dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych, pracownik może odebrać czas wolny. Jeżeli czas wolny udzielany jest na wniosek pracownika przysługuje on w tym samym wymiarze, co czas przepracowany w nadgodzinach, a bez wniosku pracownika, tj. gdy czas wolny udzielany jest zgodnie z decyzją pracodawcy - w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin. Kodeks pracy przewiduje również, że za pracę w nadgodzinach wykonywaną „wolną sobotę” pracownikowi przysługuje w zamian inny dzień wolny (niezależnie od liczby nadgodzin przepracowanych w tym dniu).

Ustawa wprost nie wskazuje, że pracownikowi samorządowemu nie przysługuje prawo do dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych ani wprost nie wyłącza stosowania przepisów kodeksu pracy w tym zakresie. Jakkolwiek zgodnie ze stanowiskiem działu prawnego Głównego Inspektoratu Pracy z dnia 25 czerwca 2009 r. oraz Departamentu Prawnego Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2009 r. i 12 czerwca 2009 r. pracownikom samorządowym nie przysługuje dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych, a za pracę w godzinach nadliczbowych wykonywanych „w wolną sobotę”, przysługuje czas wolny w tym samym wymiarze. W ostatnim z wymienionych pism wskazuje się, że pracodawca w regulaminie wynagradzania, o którym mowa w art. 39 Ustawy, może wprowadzić regulację związaną z dodatkami za pracę w godzinach nadliczbowych, określając poziom tych dodatków na dowolnej wysokości w zależności od kondycji finansowej jednostki.

Zwrócić należy uwagę, że ww. interpretacje nie mają charakteru bezwzględnie obowiązującego.

Niewątpliwie brak precyzyjnych rozstrzygnięć ustawodawcy, a za tym przyjęta przez Główny Inspektorat Pracy interpretacja Ustawy, powoduje, iż sytuacja prawna pracowników samorządowych jest gorsza niż innych pracowników, a regulacja pragmatyki służbowej mniej korzystna niż przepisy prawa pracy. Pozbawia bowiem pracowników samorządowych rekompensaty za zwiększony wysiłek oraz za uciążliwość pracy w godzinach nadliczbowych. Ustawa ogranicza również dysponentów środków publicznych, którzy w obawie o możliwość naruszenia dyscypliny finansów publicznych niejednokrotnie nie obliczają i nie wypłacają stosownej rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych. Z tego też względu rzadko postanowienia w zakresie dodatków za pracę w nadgodzinach, znajdują się w regulaminach wynagradzania.

Przedstawiciele doktryny w większości, wyrażają stanowisko, że za pracę w godzinach nadliczbowych pracownikom samorządowym, obok normalnego wynagrodzenia, dodatek nie przysługuje. Jeżeli chodzi o kwestię oddawania dni wolnych za pracę w niedzielę, święta i wolne soboty poglądy są podzielone. Za większością autorów przyjąć można, że w przypadku pracy w „wolną sobotę” (lub inny dzień wolny, wynikający z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy) pracownikowi samorządowemu należy się czas wolny w tym samym wymiarze lub wynagrodzenie. Natomiast za pracę w niedziele i święta oddaje się dodatkowy dzień wolny (zgodnie z art. 15111 k.p.).

Rozważenia wymaga również sytuacja „kierowników” jednostek samorządu terytorialnego (ich zastępców, sekretarzy i skarbników). Zgodnie bowiem z art. 1514 §1 k.p. pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy i kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych wykonują w razie konieczności, pracę poza normalnymi godzinami prac bez prawa do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych. Przyjmując, że art. 42 Ustawy wyłącza w całości przepisy Kodeksu pracy w zakresie nadgodzin, cytowany powyżej przepis nie ma zastosowania i „samorządowym kierownikom” na podstawie Ustawy, tak jak i innym pracownikom samorządowym, za pracę w nadgodzinach przysługuje wynagrodzenie lub czas wolny. Niewątpliwie powoduje to uprzywilejowanie „samorządowej kadry kierowniczej” w stosunku do kadry kierowniczej, której stosunek pracy reguluje kodeks pracy.

Z uwagi na nieprecyzyjność zapisów Ustawy, rozliczanie nadgodzin pracowników samorządowych budzi wątpliwości. Kwestia prawa pracownika samorządowego do dodatku za godziny nadliczbowe jest rozpoznawana przez Trybunał Konstytucyjny w związku z pytaniem prawnym Sądu Rejonowego w Gliwicach, co do zgodności art. 42 Ustawy z Konstytucją i Europejską Kartą Społeczną (sygn. akt sprawy P 26/12). Postępowanie przed Trybunałem jest w toku – swoje stanowisko wyraził Sejm RP oraz Prokurator Generalny, rozprawa nie została wyznaczona.

Praktyka przyjęta w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego jest różna. Niewątpliwie stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektoratu Pracy nie powinno zostać zakwestionowane przez Państwową Inspekcję Pracy podczas kontroli. Nie można wykluczyć jednak, że w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego przez pracownika samorządowego o zapłatę dodatku za nadgodziny, sąd orzekający w danej sprawie, zastosuje przepisy kodeksu pracy, korzystniejsze dla pracownika i zasądzi dodatek przewidziany w kodeksie pracy.

Być może orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, które zapadnie, o ile nie stwierdzi niekonstytucyjności art. 42 Ustawy, to chociaż pozwoli na jego jednoznaczną interpretację.

 

Autor:

Anna Gad

radca prawny, specjalizuje się w prawie cywilnym, autorskim, prawie pracy i procedurze cywilnej

 

 

Aby dodać komentarz nie musisz się logować.
Redakcja portalu skwierzyna.eu nie odpowiada za treść komentarzy, publikujesz na własną opowiedzialność!

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment